ได้เวลาท่องเที่ยว…เทร็นด์ท่องเที่ยว มศว ขอมีจุดยืน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลก โรคโควิด-19 เป็นลำดับต้นๆ และ “การท่องเที่ยว” เป็นมาตรการการฟื้นฟูเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนจิตใจผู้คนให้พร้อมไปต่อ ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นลำดับต้นๆ เช่นกัน และเทร็นด์การท่องเที่ยวนับจากนี้ก็ควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีสำนึกสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอนและการวิจัยสอดคล้องตามพันธกิจหลักของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Tier 3 : AUNQA ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework, TQF) พ.ศ. 2552 ผลิตบัณฑิตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ ในด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ บูรณาการองค์ความรู้พหุวิทยาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตระหนักและเข้าใจด้านภูมิสังคมและภูมิปัญญาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการในด้านการอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้อนสู่สังคมและชุมชน

สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ http://admission.swu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม Facebook: คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือโทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 11308