สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ต่อลมหายใจ “ผ้าไทย” สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน รณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือนให้หลุดพ้นจากความยากจน สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ รณรงค์ให้คนไทยสวมผ้าไทยมากขึ้น โดยนำเสนอเรื่องขอมติ ครม. ให้ใส่ผ้าไทยเพิ่มอีก 1 วัน จากเดิมที่ต้องใส่ทุกวันอังคาร ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรสมาชิกสภาสตรี สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน และทุกโอกาสที่เหมาะสม ถ้าคนไทยมาช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ คนทอผ้ามีกำลังใจและมีรายได้เพิ่มขึ้น เด็กเยาวชนเห็นเป็นอาชีพ มองผ้าไทยสวย และกล้าใส่ ประเทศไทยมีผ้าหลากหลายชนิด ไม่จำเป็นต้องผ้าไหม แต่มีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา ผ้าหม้อห้อม ผ้าบาติก ผ้าแคนแก่นคูน ผ้ายกนคร ฯลฯ ผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ทุกภาคส่วน ต่างตอบรับกระแสการใส่ผ้าไทยมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 – เม.ย. 2563 กว่า 4.4 พันล้านบาท พลิกฟื้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 คนไทยหันมานิยมไทย ร่วมใส่ผ้าไทย ถ้าคนไทยร่วมกันใส่ผ้าไทยอย่างจริงจัง จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

“จากการประมาณการ พบว่า หากมีคนไทย 35 ล้านคน มาใส่ผ้าไทยเพิ่มอาทิตย์ละ 2 วัน จะทำให้มีการซื้อผ้าและใช้ผ้าเพิ่ม 10 เมตรต่อคน ราคาผ้าเฉลี่ยเมตรละ 300 บาท จะทำให้มีการจำหน่ายผ้าทอไทยถึง 350 ล้านเมตร คิดเป็นมูลค่า 105,000 ล้านบาท กลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งเงินแสนล้านนี้ 100 เปอร์เซ็นต์ตกไปถึงพี่น้องประชาชน ช่วยให้หลุดพ้นความยากจน มีรายได้ที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น” ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

“วันนี้ คนทอผ้าของเรามีมากพอที่จะรักษามรดกภูมิปัญญาไว้ได้แล้ว แต่จะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่ รู้จักผ้าไทย และกล้าที่จะใส่ผ้าไทย เราอยากเห็นลมหายใจของผ้าไทย ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงช่วยต่ออายุให้จนมีลมหายใจที่แข็งแรงในวันนี้ ให้มีลมหายใจที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป” สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย