SEAS TU เชิญรวมฟังฟรี นักศึกษาโรงเรียนภาคฤดูร้อนนำเสนอผลงาน

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SEAS TU) มีความยินดีขอเชิญเข้าร่วมเวทีวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานปลายภาคของนักศึกษาโรงเรียนภาคฤดูร้อนในหัวข้อ “(เขียน ‘I’)-Autoethnography เควียร์ศึกษา และอาเซียน‘within’” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 -16 .00 น. ณ ห้อง 202 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประเด็นน่าสนใจมากมาย อาทิ ครัวเรือนชายรักชายในกทม.: รูปแบบและผลกระทบที่มีต่ออุปทานแรงงาน, โรคซึมเศร้ากับ ‘การเล่า’ แบบสตรีนิยม, สาวใช้พม่าในครอบครัว (ปิตาธิปไตย)ไทย, อ่านไพ่ยิปซี : ‘อ่าน’ ใหม่ สไตล์สตรีนิยม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นดังต่อไปนี้

ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ผศ.ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม                                                                                                                    ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อ.ธาริตา อินทนาม ผศ.ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์