จ.น่าน จัดยิ่งใหญ่ เปิดงาน “ชาติพันธุ์กลุ่มล้านนาตะวันออก” บูมท่องเที่ยว เชื่อมเส้นทางกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

จังหวัดน่าน งานยิ่งใหญ่ “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ร่วมด้วย นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยงานมีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ข่วงเมืองน่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดมุมมองใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงคุณค่า โดยนำเรื่องราวและความงดงามทางวัฒนธรรม มาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีความโดดเด่นในด้านกลุ่มชาติพันธุ์ และยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” จึงนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดแล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่ชุมชน ที่ช่วยสร้างความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกระแสความต้องการนักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาต่างๆ ที่น่าสนใจของกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง รวมทั้งวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น  ไท-ยวน ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่ ม้ง อิ้วเมี่ยน (เย้า) ลัวะ ถิ่น(ขมุ) ฯลฯ โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย ของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 10 ชนเผ่า รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน แฟชั่นโชว์ชุดชนเผ่า การจำหน่ายของดีเมืองน่าน สินค้า OTOP และในวันที่ 11 พฤศจิกายน มีการประกวดเทพธิดาดอย ธิดาชนเผ่า

ทั้งนี้ การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงท่องเที่ยวกับกิจกรรมทางการค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสืบสานการต่อยอด การอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์ และร่วมกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

สอบถามกิจกรรมดีๆ ของจังหวัดน่านเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน โทร. 054 716 434