ทหารไม่ควรเล่นการเมือง จะทำให้เสื่อมความเชื่อถือ-พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทหารไม่ควรเล่นการเมือง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1999 ภาพจาก PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

ทหารไม่ควรเล่นการเมือง จะทำให้เสื่อมความเชื่อถือ – พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันกองทัพบก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2499 ว่า

“ทหารทั้งหลาย

วันนี้เป็นวันกองทัพบก ซึ่งได้เวียนรอบมาครบหนึ่งปีอีกครั้งหนึ่ง ท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมกันทําพิธีที่ระลึกเป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคี

ในโอกาสอันสําคัญยิ่งนี้ ก็เป็นประเพณีและเป็นธรรมดาอยู่เอง ที่ท่านจะพิจารณาถึงกิจการที่ได้กระทํามาในขวบปีที่สิ้นสุดลง และกิจการที่ต้องดําเนินไปในภายหน้า

การพิจารณาดังกล่าวนี้ ย่อมต้องอาศัยหลักปฏิบัติและหลักการของพลรบ ผู้บังคับบัญชาของทหารย่อม ทราบดีถึงหลักการและหลักปฏิบัติของทหาร ฉะนั้น ในที่นี้ข้าพเจ้าเพียงแต่จะขอหลักการและหลักปฏิบัติใหญ่ๆ ที่ทหารหรือกําลังรบใดๆ จะต้องยึดถือในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

หลักสําคัญอันแรกที่ทหารทุกคนต้องระลึกถึงอยู่เสมอ คือความหมายและหน้าที่ของทหาร ประเทศเราเป็นประเทศที่รักความสงบไม่ชอบการรุกราน แม้กระนั้นก็ดี การมีกําลังรบย่อมเป็นสิ่งจําเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบ และอิสรภาพของประเทศ เมื่อทหารมีไว้สําหรับประเทศชาติ ทหารก็ต้องเป็นของประเทศชาติ หาใช่เป็นของบุคคล หรือคณะบุคคลใดๆ โดยเฉพาะไม่

เมื่อทหารเป็นหน่วยสําคัญสําหรับรักษาความสงบและอิสรภาพของประเทศทหารจึงต้องมีความเข้มแข็ง และมีสมรรถภาพเป็นอย่างดี สมรรถภาพของทหารอยู่ที่วินัย ต้องเชื่อฟังคําสั่งโดยขอบของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องปกครองทหารในทางที่ชอบที่ควรโดยระลึกถึงความเที่ยงธรรมและหน้าที่อันมีเกียรติของทหาร

ทั้งนี้ เพราะทหารได้รับเกียรติและเอกสิทธิ์เป็นผู้กุมอาวุธและกําลังรบของประเทศ เป็นที่เคารพและเกรงขามในหมู่ชนทั่วไป ทหารจึงต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับที่ตนได้รับความไว้วางใจ ไม่ควรไปทําหรือเกี่ยวข้องในกิจการที่ไม่อยู่ในหน้าที่โดยเฉพาะของตน เช่นไปเล่นการเมือง ดังนี้เป็นต้น การกระทําเช่นนั้น จะทําให้บุคคลเสื่อมความเชื่อถือในทหาร โดยเข้าใจว่า เอาอิทธิพลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เวลานี้สถานการณ์ทั่วโลกยังไม่อยู่ในระดับปรกติ ความจําเป็นและความสําคัญของทหารย่อมมีมากขึ้น ทหารจึงควรรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ประพฤติตนให้เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ภายในขอบเขตของตนโดยเฉพาะ เพื่อเป็นที่พึ่งและที่เคารพของประชาชนทั่วไป

ที่ข้าพเจ้าได้ย้ำหลักสําคัญดังกล่าวแล้ว ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้นําไปประกอบการพิจารณาของท่าน ถึงผลปฏิบัติที่ได้รับในขวบปีที่แล้วมา และถึงการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในกาลต่อไป” [สั่งเน้นคำเพิ่มภายหลัง – กองบรรณาธิการ]

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


ข้อมูลจาก :

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2493-2545. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, พ.ศ. 2550.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564