โต๊ะหมู่รับเสด็จ ตำรับวัดจักรวรรดิราชาวาส รัชกาลที่ ๕ ตรัสชมว่า “งามนัก”

การจัดโต๊ะหมู่รับเสด็จ ตำรับวัดจักรวรรดิราชาวาส ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ตรัสชมว่า “งามนัก” (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

การจัดโต๊ะหมู่รับเสด็จ ตำรับวัดจักรวรรดิราชาวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรัสชมว่า “งามนัก” [ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร] (ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)