NT นำดิจิทัลยกระดับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม
คือหนึ่งในการทำงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของชาติ

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television-DLTV) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการจัดการศึกษาที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและในพื้นที่ชนบทห่างไกล นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

NT ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการสื่อสาร ด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ เพื่อปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางในการเรียนแนวใหม่ของ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่ใช้สื่อและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายผสมผสานกัน นำประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ถือเป็นการเน้นย้ำภารกิจเพื่อสังคมของ NT ที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของคนไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาศักยภาพคนเป็นสำคัญ คือพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกนำมาใช้พัฒนาในด้านการศึกษาทางออนไลน์ e-Learning เป็นช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบของประเทศ การสื่อสารผ่านดาวเทียมยังคงมีความสำคัญและจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาการรับ-ส่ง เชื่อมโยงสัญญาณให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น รวมทั้งบูรณาการช่องทางการสื่อสารในหลากหลายมิติ

NT ได้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอน จากสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหัวหิน ไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ สนับสนุนด้านวงจรถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม 6 และระบบส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม โดยใช้สถานีดาวเทียมนนทบุรีของ NT เป็นสถานีหลัก และสถานีดาวเทียมศรีราชาเป็นสถานีสำรองเพื่อถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทางการศึกษากว่าสามหมื่นหนึ่งพันแห่ง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้มีจำนวนครูและนักเรียนที่ได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เป็นการนำศักยภาพทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนงานด้านการศึกษาของชาติ ผ่านโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ