สำนักนายกฯ ประกาศให้วันที่ “5 ธันวาคม” เป็นวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ ต่อไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญคือ การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เป็นวันชาติ

3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับสนองพระราชโองการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 สำนักนายกรัฐมนตรี (ตรงกับสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีประกาศให้ยกเลิกวันชาติ ซึ่งเคยถือว่า “วันที่ 24 มิถุนายน” เป็นวันชาติเสีย และให้ถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ เป็นวันเฉลิมฉลองวันชาตินับแต่นั้นเป็นต้นมา