109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 27 มีนาคม 2563

27 มีนาคม วันสถาปนากรมศิลปากร นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2454 จึงนับเป็นวันแรกแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ตลอดระยะเวลา 109 ปี กรมศิลปากรได้ทำหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติให้คงอยู่สืบไป

กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งภารกิจหลักออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ด้านภาษา เอกสาร และหนังสือ และด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม มีส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ สำนักบริหารกลาง สำนักการสังคีต กองโบราณคดี กองโบราณคดีใต้น้ำ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม และสำนักศิลปากรที่ 1 – 12 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากรอีก 2 หน่วยงาน คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปัจจุบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรมศิลปากรประกาศปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แม้จะ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ถ้าเหงาๆ ขาดๆ กรมศิลปากรจัดให้ เสิร์ฟความรู้ให้ถึงบ้าน ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตามนี้

สื่อประชาสัมพันธ์ : 109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร