พระเทพโมลี (สิน) เจ้าอาวาส “วัดบวรนิเวศวิหาร” เมื่อแรกสถาปนา

วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งถ่ายจากถนนสิบสามห้าง ราวสมัยรัชกาลที่ ๕ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดใหม่ขึ้นในที่ปลงศพ เจ้าจอมมารดาน้อย ของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี พระอัครชายาของพระองค์ เดิมเรียกว่า “วัดใหม่”

สมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นได้ทูลขอ พระเทพโมลี (สิน) วัดมหาธาตุ มาครองวัดเมื่อแรกสถาปนาพระเทพโมลี (สิน) องค์นี้ เป็นพระราชาคณะที่ พระอริยวงษ์ มาแต่รัชกาลที่ 1 ต่อมาในรัชกาลที่ 3 โปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระเทพโมลี รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชศรัทธาอย่างมาก ได้พระราชทานวอเป็นเครื่องยศ เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อมาครอง “วัดใหม่” ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า วัดบวรนิเวศวิหาร” ได้ไม่นาน ท่านก็ได้ทูลลาสึก จากนั้นก็สืบความไม่ได้

ต่อมา จึงได้อัญเชิญทูลกระหม่อมพระ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏ ซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดสมอราย มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

[ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร]