สมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเสด็จมาจากไหน? หนังสือเล่มนี้อาจมีคำตอบ

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร

“…รวมทั้งอาจเป็นคำตอบอีกคำถามหนึ่งเรื่องที่มาของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเสด็จมาจากไหน…”
(ศักดิ์ชัย สายสิงห์)

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ เล่มใหม่
ลพบุรี หลังวัฒนธรรมเขมร
เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร