“เส้นผม อาหาร และการอพยพ: การศึกษาด้านโบราณชีววิทยาของมัมมี่จากอารยธรรมโบราณในอเมริกาใต้”

“เส้นผม อาหาร และการอพยพ: การศึกษาด้านโบราณชีววิทยาของมัมมี่จากอารยธรรมโบราณในอเมริกาใต้” บรรยายโดย รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำมัมมี่หรือการรักษาสภาพศพ
มิได้ปรากฎเพียงวัฒนธรรมอียิปต์โบราณ หรือจีนเท่านั้น

หากแต่การรักษาศพให้คงสภาพเดิมสามารถพบได้ในประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ ในอารยธรรม “นาซกา” (Nazca) ซึ่งพัฒนาและรุ่งเรืองขึ้นในแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เขตประเทศเปรู

เมื่อประมาณ 1,200 – 2,100 ปีมาแล้ว

นักโบราณคดีเชื่อว่าผู้คนดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวโพด ถั่ว มันฝรั่ง เลี้ยงสัตว์ (เช่น อัลปากาและหนูยักษ์) และตกปลา

การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ไอโซโทปของมัมมี่มนุษย์โดยใช้เส้นผมเป็นกรณีศึกษา

ซึ่งนับเป็นพัฒนาการด้านการศึกษาโบราณคดีเชิงชีววิทยาที่น่าสนใจและให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือได้

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00-15.00น.
ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ : ที่ www.sac.or.th
สอบถามเพิ่มเติมผ่าน 02-008-9429ต่อ 3834