“วารสารสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา” ฉบับปฐมฤกษ์

“วารสารสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา” ฉบับปฐมฤกษ์

วารสารสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ดำเนินงานโดยหลักสูตรปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฉบับปฐมฤกษ์ ภูมิใจเสนอ

  • สตรีนิยมคืออะไร (What is feminism?) บทแปลชิ้นสุดท้ายของ นพพร ประชากุล ผู้ล่วงลับ
  • สู่ความเป็นหญิง : สตรีข้ามเพศ และสัญลักษณ์แห่งการบริโภค โดย กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ และ ริชาร์ด แอลเลียท
  • ‘อ่าน’ เอกสารจดหมายเหตุผู้หญิง : อ่านสมุดบัญชีของ พรเพชร เหมือนศรี ช่างตัดเสื้อชาวอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย สินิทธ์ สิทธิรักษ์ ฯลฯ
  • พร้อมพรั่งด้วยบทวิจารณ์หนังสือ (ทั้งใน และ) นอกกระแส จาก โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาวิน มาลัยวงศ์ กิติยา วิทยาประพัฒน์ และ ฯลฯ

นี้คือบางส่วนจาก บทแปล บทความ บทวิจารณ์ ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพในวารสารสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ฉบับปฐมฤกษ์ ที่หนาเกือบ 300 หน้า ซึ่งแจกฟรี ไม่มีขาย

สามารถติดต่อขอรับวารสารได้ที่ สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โทร 0 2613 2860 มือถือ 094 197 4437 E-mail : [email protected]