คริสต์มาส “Christmas” มาจาก “Christes Maesse”

ภาพ “การประสูติพระเยซู” โดยเปตรุส คริสตุส (Petrus Christus) ราว ค.ศ. 1445 จากเว็บไซด์ www.wikipedia.org/wiki/การประสูติของพระเยซู

เทศกาล “คริสต์มาส” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู การระลึกถึง การแสดง หรือการสร้างสัญลักษณ์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซูถือเป็นหัวใจของการฉลองเทศกาลคริสต์มาส เพื่อแสดงความเชื่อว่าพระเยซูชาวนาซาเรธเป็น “พระคริสต์” หรือ “พระเมสสิยาห์” ตามที่ทำนายไว้คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม ในบางคริสตจักร เช่น โรมันคาทอลิก ถือว่าจุดยอดของการฉลองอยู่ที่พิธีมิสซาเที่ยงคืน หรือเช้าวันคริสต์มาสซึ่งจะเป็นวันที่ 25 ธันวาคม

เดิมคำว่า “คริสต์มาส” เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ และแปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas ในปัจจุบัน


ที่มา : คริสต์มาส เว็บไซด์ wikipedia