ไปฟังเรื่อง เขาพระสุเมรุ ในทริป “ยลนครเกาะแกร์ แลปราสาทพระวิหาร”

ด้วยกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทางทัวร์ศิลปวัฒนธรรม มติชนอคเดมี จึงเพิ่มรอบสอง

ทัวร์ “ยลนครเกาะแกร์ แลปราสาทพระวิหาร” รอบ 2 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560

ชมปราสาทสำคัญ พร้อมฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ งานศิลปกรรม และคติศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาท โดยเฉพาะคติเรื่องจักรวาล และเขาพระสุเมรุ ที่ส่งอิทธิผลต่องานช่างสมัยอยุธยา และ รัตนโกสินทร์

ปราสาทที่นำชมครั้งนี้ประกอบด้วย

– ปราสาทธม ศูนย์กลางของกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ อดีตราชธานีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4
– ปราสาทพระวิหาร (ศรีสิขเรศวร)
– ปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่งเมืองนครธม
– ปราสาทนครวัด สุสานแห่งเทวราชา

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
ราคา 22,000 บาท
คลิกดูรายละเอียดได้เลย!!
http://www.matichonacademy.com/detail.php?id=2293
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม
โทร  0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
: 08-2993-9097, 08-2993-9105
: ID Line : matichonacademy