“…the days of Autocratic Rulership are numbered…”

…The movements of opinion in this country give a sure sign that the days of Autocratic Rulership are numbered…

…I think that the evolution of the public opinion in Bangkok and educated class has already gone too far, and that it would be a wild goose chase to try and get back any of the old glory…

[…ความเคลื่อนไหวทางความคิดเห็นในประเทศนี้ได้ส่อสัญญาณอันแน่ชัดแล้วว่า วันเวลาของการปกครองแบบเอกาธิปไตยใกล้จะหมดลงแล้ว…

…ข้าพเจ้าคิดว่าวัฒนาการทางความคิดของสาธารณชนในกรุงเทพฯ และชนชั้นที่มีการศึกษาได้ก้าวไปจนไกลมากเสียแล้ว, และการพยายามจะเรียกเอาความรุ่งโรจน์แต่เก่าก่อนกลับคืนมานั้นก็ไม่ผิดอะไรกับการไล่จับห่านป่า…]

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชหัตถเลขาเรื่อง Problems of Siam, 1926