อ้ายพวก Royalist ของเรานั้น มันเหมือนอย่าง Boss ว่าจริงๆ

“อ้ายพวก Royalist ของเรานั้น มันเหมือนอย่าง Boss* ว่าจริงๆ ว่าเขาต้องการจะ exploit the king ไม่ใช่ defend the principle of Kingship เลย มันต้องการให้มีพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาช่วยตั้งให้มันเป็นเสนาบดีกัน ถ้าไม่ทรงตั้งมันๆ ก็โกรธเท่านั้น และอยากคิดขบถใหม่ ส่วนที่จะคิดทำอะไรเองนั้นอย่างจริงๆ จังๆ เพื่อรักษาหลักของกษัตริย์ไว้เป็นไม่มี ดังนี้เป็นความจริง”

(หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์
จดหมายถึงหม่อมเสมอ, 16 พฤษภาคม 1946
รวมพิมพ์ใน 1 ศตวรรษ ศุภสวัสดิ์ 23 สิงหาคม 2543)
*Boss ทรงหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว