คณะพระกรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ที่จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๔๙๓

ภายหลังการจัดงานฌาปนกิจศพหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมยุต สายวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อ พ.. ๒๔๙๓ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (ต่อมาคือ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ วัดหินหมากเป้ง หนองคาย) ได้เดินทางลงไปเผยแผ่แนวทางการปฏิบัติสายพระกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่จังหวัดพังงา โดยได้รับนิมนต์จากพุทธบริษัทชาวพังงา ภายใต้การประสานงานของพระมหาปิ่น ชลิโต (ต่อมาคือ พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ วัดอริยวงศาราม ราชบุรี) นับเป็นครั้งแรกที่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตได้มาตั้งมั่นในพื้นที่แห่งนี้

screen-shot-2016-12-09-at-11-44-22-amในเวลานั้น จังหวัดพังงายังไม่มีวัดในสังกัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต คณะพระกรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่นจึงเลือกเอาพื้นที่ป่าไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนักในตำบลโคกกลอย เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นที่มั่นสำหรับสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเพื่อจำพรรษาในปีนั้น หลวงปู่เทสก์บันทึกไว้ว่าผลที่สุดพวกญาติโยมที่เคารพนับถือพวกเรา ก็จัดเสนาสนะให้พวกเราอยู่จำพรรษาจนได้ ในปีนี้ พระเณรได้ติดตามเราไปด้วยราว ๑๕ รูป รวมทั้งอยู่ก่อนแล้วเป็น ๑๘ รูป แล้วก็แยกกันอยู่สามแห่งด้วยกันคือ ที่ตะกั่วทุ่ง ๑ แห่ง ท้ายเหมือง ๑ แห่ง และที่โคกกลอยที่เราอยู่ที่นี่อีก ๑ แห่งซึ่งปรากฏดังที่เห็นในภาพนี้

screen-shot-2016-12-09-at-11-49-41-amปัจจุบันสำนักสงฆ์ดังกล่าวได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ คือ วัดราษฎร์โยธี ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเป็นวัดที่ต้อนรับพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอีกหลายรูปที่ได้เดินทางลงมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถํ้าอภัยดำรงธรรม พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล เป็นต้น

อธิบายโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙