“ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม” นิทรรศการถาวรในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน ๔ ห้อง ในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย

พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงเรื่องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์

พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเรื่องโลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม

พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเรื่องศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม

พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเรื่องนาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง

สำหรับการจัดแสดงที่น่าสนใจในพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขคือ เรื่องโลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม ศิลปวัตถุเครื่องโลหะของไทย ซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุค ผ่านรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังสื่อถึงค่านิยม คติความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสมัย ทั้งเป็นเครื่องแสดงอำนาจและสถานะทางสังคมของผู้ครอบครองตามฐานันดรด้วย เช่น เครื่องยศ หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองลำดับชั้นของบรรดาศักดิ์ จะเห็นได้จากความแตกต่างของเครื่องยศที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งประเภทของโลหะที่ใช้ผลิต การตกแต่ง และรูปทรง เช่น ในขณะที่ เครื่องยศทองคำลงยาราชาวดี เป็นเครื่องใช้เฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นสูง ข้าราชการที่มียศรองลงมาได้รับพระราชทานพานทอง ที่เรียกว่า พระยาพานทองก็มีตำแหน่งที่สูงกว่า พระยาโต๊ะทอง ที่ได้รับพระราชทานโต๊ะทอง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวร เรื่องโลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม ได้ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]