“พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร” ใต้ฐานพระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ใต้ฐานบัลลังก์พระพุทธอังคีรสนั้น เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระองค์ที่ 2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงบรรจุพระบรมอัฐิ 4 พระองค์ และพระอัฐิ 2 พระองค์ พระบรมอัฐิและพระอัฐินั้นเป็นของส่วนพระองค์ ได้แก่

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

กับพระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาลัย และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร

ครั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคตพร้อมทั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษ และเชิญพระบรมอัฐิกลับประเทศไทยแล้วเมื่อพุทธศักราช 2492 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระบรมราชสรีรางคารมาบรรจุไว้ที่ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรส และเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคตและถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อพุทธศักราช 2528 แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเชิญพระราชสรีรางคารมาบรรจุไว้ที่ฐานพุทธบัลลังก์เช่นเดียวกัน

และในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเชิญพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปบรรจุไว้ที่ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรส ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560


เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จะได้เปิดพระอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในคราวเดียว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563


อ้างอิง หนังสือ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจำรัชกาลที่ 5” จัดพิมพ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก