สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) รูปเก่าเห็นแบบชัดๆ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี)

รูปถ่าย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สันนิษฐานว่า ถ่ายเมื่อ พุทธศักราช 2407 ในคราวได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี ชั้นหิรัญบัตร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในลักษณะนั่งสมาธิบริกรรมคาถาครองจีวรลายดอกพิกุล ขนาบข้างด้วยพัดสองเล่ม

– เล่มขวามือท่านคือ “พัดยศประจำตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะ” โดยมีลูกศิษย์คอยประคอง (พัดยศเห็นโครงข้างในคงใช้มาแต่ต้นกรุง เลยคร่ำคร่านัก)

– เล่มซ้าย “พัดวิชนี” โดยมีสามเณรยืนประคองเช่นกัน

อธิบายภาพโดย : พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ป.ธ.9 วัดชนะสงคราม