ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2394 (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2411 (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2416 เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 20 พรรษา ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พุทธศักราช 2454 (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493 (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2468
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่กลับจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ขบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ เสด็จออกจากหอพระสุลาลัยพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณ รอบพระมหามณเฑียร ผ่านเก๋งนารายณ์