“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” นิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึง ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ชาติ ประชามิสิ้นสูญนาฏศิลป์ดนตรีมีพระองค์ทรงนำทาง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย งานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านสถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่ งานด้านภาษาและหนังสือ งานด้านจารีตประเพณี และงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น ๖ หัวเรื่อง ได้แก่

๑. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. ธ ทรงดำริให้โบราณคดีพิพิธภัณฑสถานรังสรรค์จรรโลงชีวิต

๓. ทรง ประสิทธิ์ประสาทประณีตศิลป์สถาปัตยกรรมตามขนบบรรจบสมัยใหม่

๔. รักษ์ ธำรงภาษาหนังสือไทยตามนัยพระราชดำรัสไว้ให้ภูมิใจชาติ

๕. มรดก ราษฎร์รัฐจารีตประเพณีที่ทรงพระกรุณาเกื้อกูล

​๖. ชาติ ประชามิสิ้นสูญนาฏศิลป์ดนตรีมีพระองค์ทรงนำทาง

ภายในนิทรรศการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ รวมทั้งน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติบนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดอย่างยั่งยืน ผ่านวัตถุจัดแสดงส่วนพระองค์และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ แผ่นทองคำจารึกพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” จำลอง โบราณวัตถุที่ปรากฏตามภาพถ่ายคราวเสด็จพระราชดำเนินยังโบราณสถานต่างๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

[ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร]