ชมภาพพิธี “ยกเรือนยอดพระเมรุมาศ”

เรือนยอดพระเมรุมาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการยกเรือนยอดพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศใต้ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หจก.ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง และบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]