การเคหะแห่งชาติ ผนึกเครือข่าย จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม Big Cleaning Day ชุมชนดินแดง

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตำรวจแห่งชาติ กองพลทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ คณะกรรมการโครงการเคหะชุุมชนดินแดง 1 และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลต 23-32

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 1 ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงงานตลอดเวลา ทรงอุทิศและทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไทยทั้งปวง ทรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของพระองค์ และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนมาโดยตลอด เปรียบประดุจพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละเพื่อลูก ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) ครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความรัก ความสามัคคีสร้างจิตสาธารณะ เสียสละร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมภายใต้กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) โดยกำหนดพื้นที่การดำเนินกิจกรรมในเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลต 23 – 32 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่จับมือบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปที่จะได้ร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกัน”  ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว