องค์กรพุทธจัดเสวนา “ความเสื่อมของพุทธบริษัท : แนวทางที่ควรแก้ไข”

แฟ้มภาพพระสงฆ์ไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2016/ AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

จากรายงานของมติชนออนไลน์, สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ชมรมโพธิคยา 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อความเสื่อมของพุทธบริษัท : แนวทางที่ควรแก้ไข โดย สุภชัย วีระภุชงค์ ในฐานะเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวในงานว่า จากการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า 9 ปี จึงได้เห็นมุมหนึ่งของพระสงฆ์บางรูป หรือคนบางกลุ่ม ที่อาศัยร่มกาวสาวพัตร์มาดำรงชีพ โดยอาศัยลาภสักการะ ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย ทำให้ญาติโยมเกิดความเสื่อมศรัทธา

สุภชัยกล่าวต่อไปว่า ชาวพุทธบางคนก็ไม่เข้าใจแก่นธรรม และพระวินัย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดเสวนาเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นคนกลางในการขยายความเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ รวมถึง ความหมายของพระธรรม พระวินัย คืออะไร ประชาชนทั่วไปสามารถติติงพระสงฆ์ที่ประพฤติมิชอบได้หรือไม่

เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ยังย้ำถึงความสำคัญของพุทธบริษัท 4 อันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ว่าเปรียบเป็นเหมือนเสา 4 ต้น ที่ค้ำซึ่งกันและกัน เมื่อเสาหลักใดเอียง เสาต้นอื่นๆ ก็ต้องเสริมศรัทธาซึ่งกันและกันเพื่อให้ศาสนาอยู่รอด

สังคมวันนี้ถ้าเรายังปล่อยให้พุทธบริษัทไหลตามกระแสโลกาภิวัตน์ไปเรื่อยๆ ผมเดาไม่ออกว่าในอนาคตข้างหน้า ความเสื่อมภายในภายนอกจะเป็นเช่นไร แต่ผมเชื่อถ้าพุทธบริษัทเป็นปึกแผ่นเข้าถึงแก่นพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยาวต่อไปอีก 2,500 ปีสุภชัย กล่าว