TTW รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2566

TTW รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award

TTW รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้พิจารณาจากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “TTW มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใส เพื่อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ