บริการรับจดทะเบียนบริษัท ถึงช่วยลดเรื่องปวดหัวแก่เจ้าของกิจการได้

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้สามารถช่วยให้กิจการของท่านได้เติบโตมากยิ่งขึ้น แต่การตามหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ที่พร้อมให้คำแนะนำที่ดีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดมักจะมีบริการที่แสนแพง บางท่านจึงหันมามองบริการจากสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัทที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของท่าน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปหลายๆที่ พร้อมทั้งสามารถช่วยให้คำปรึกษาปัญหาในด้านต่างๆได้ง่ายขึ้นนั้นเอง

ทำไมหลายๆ ท่านจึงเลือกที่จะจดทะเบียนบริษัทกัน

ก่อนที่ท่านจะเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีที่มีบริการครบถ้วนทั้งรับจดทะเบียนบริษัท หรือรับทำบัญชี เรามาทำความเข้าใจกับการจดทะเบียนบริษัท เพื่อสามารถมองเห็นภาพรวมของการจดทะเบียน ซึ่งข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทจะช่วยให้สร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ / บริการของท่านได้ ช่วยให้ท่านสามารถประหยัดการค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษี

ทั้งยังจะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เมื่อมีการขาดทุนมากกว่ารายได้กำไรสุทธิ จนส่งผลให้ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี ลูกค้าที่ต้องการใช้สินค้า / บริการของท่านสามารถติดต่อ พร้อมด้วยเจรจาสัญญาทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

 • การจดทะเบียนที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของท่าน  ในกรณีที่ท่านต้องการขยายฐานลูกค้า รวมถึงบางครั้งที่ต้องการติดต่อบริษัทคู่สัญญารายใหญ่ การจดทะเบียนบริษัทจะช่วยให้ท่านสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารอย่างถูกต้องสะดวกได้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่น การทำใบเสร็จรับเงิน การทำใยเสนอราคา การทำใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • การวางแผนในระยะยาวในการขยายธุรกิจของท่านในอนาคตข้างหน้า เมื่อท่านได้วางแผนริเริ่มที่จะจดทะเบียนบริษัท พร้อมทั้งวางแผนขยายฐานการตลาดของธุรกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อท่านได้จดทะเบียนรวดเร็วเท่าใด จะยิ่งผลที่ดีต่อตัวบริษัทและตัวท่านเป็นอย่างมาก เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานจดทะเบียนบริษัทจะบ่งบอกถึงคงความชำนาญรวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น จนสามารถเพิ่มโอกาสในด้านการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีอะไรบ้าง

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีอะไรบ้าง

เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการจดทะเบียนบริษัท ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการรับจดทะเบียนจากสำนักงานบัญชี ให้สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น การจดทะเบียนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.การจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกให้สำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการจดทะเบียนพาณิชย์ดังนี้

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีการค้าขายบนโลกออนไลน์ ซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนขายสินค้า / บริการผ่านเว็บไซต์ , ร้านค้าออนไลน์ , Facebook เป็นต้น
 • บุคคลธรรมดาที่มีหน้าร้านเป็นของตนเองด้วยการประกอบอาชีพค้าขาย

ข้อดีของการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว การขายสินค้า / บริการจะไปอย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยท่านสามารถยื่นทำบัญชี รวมทั้งการยื่นส่งงบ ได้อย่างอิสระในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจเหล่าจะขาดความน่าเชื่อถือในระยะยาวหากท่านต้องการขยายกิจการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้ อาจจะรวมไปถึงการแบกภาระหน้าที่ทางกฎหมายในการรับภาระหนี้สินของธุรกิจนั่นเอง

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกให้สำหรับนิติบุคคล เหมาะกับธุรกิจที่เติบโตมาได้ระดับหนึ่งด้วยการมีผู้ลงทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ทำให้บริษัทเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล มีสถานะตามที่กฎหมายกำหนด แตกต่างจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีความอิสระในการไล่เบี้ยหนี้สินของบริษัท ด้วยมีหน้าที่เพียงการชำระค่าถือหุ้นให้ครบตามทุนทรัพย์ที่จดทะเบียนบริษัทไว้ ในส่วนของบริษัทจะมีหน้าที่เพียงจัดทำบัญชี การยื่นเสียภาษี ทั้งการยืนประกันสังคมให้แก่พนักงาน เป็นต้น ถึงแม้จะมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่ยุ่งยาก แต่มีอัตราเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจะไม่เกิน 20% ของรายได้หักค่าใช้จ่าย และการจดทะเบียนนิติบุคคลจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใช้กับผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสมาชิกหุ้นทุกคนมีสิทธิจัดการกับกิจการ พร้อมทั้งสามารถแบ่งกำไรได้ แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการภาระหนี้สินอย่างไม่จำกัดเช่นเดียวกัน ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนจะมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา หากมีการจดทะเบียนจะมีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโดยที่หุ้นส่วนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบสภาพหนี้สินของกิจการไม่จำจำนวนนั้นเอง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมถึงมีการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีความรับผิดชอบของหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ
 • แบบจำกัด : จะรับชำระหนี้สินไม่เกินตามที่ตนเองลงทุนในหุ้นส่วน สามารถสอบถามการดำเนินงานของกิจการได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินในกิจการ
 • แบบไม่จำกัด : สามารถรับผิดชอบในหนี้สินในกิน พร้อมทั้งมีสิทธิ์ตัดสินในการตัดสินใจในกิจการได้ทั้งหมด

3.บริษัทจำกัด จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 3 คนขึ้นไป พร้อมทั้งต้องจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีหน้าที่รับชอบในการรับชำระหนี้เพียงแค่หุ้นที่ตนเองลงทุนแบบจำกัดเท่านั้น  ซึ่งในเหตุนี้เองที่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่มักจะจดทะเบียนบริษัท ด้วยเหตุที่จำกัดความรับผิด ทั้งมีความน่าเชื่อถือ มีระบบการบริหารที่ลงตัว ตรวจสอบการทำระบบบัญชีได้ง่าย ทั้งยังสามารถเปิดโอกาสให้มีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเอง

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัททั้งด้วยตนเอง และการจัดการของสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียน

1.การตรวจสอบ และจองชื่อบริษัท โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสมัครสมาชิก และเข้าไปจองชื่อ/ตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล ในการจองชื่อบริษัทได้

2.การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คือหนังสือที่แสดงความประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท โดยสามารถยื่นไม่เกิน 30 วัน จากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อ ซึ่งมีข้อมูลที่ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัทที่ได้ใช้ในการจองชื่อจัดตั้งบริษัท , ที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ / สาขา  , วัตถุประสงค์ของบริษัท , จำนวนทุนทรัพย์ที่จดทะเบียน และยอดจํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว ด้วยยอดอย่างน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน , เอกสารชื่อที่อยู่ของพยานอย่างน้อย 2 คน รวมทั้งเอกสารรายชื่อของกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท และชื่อที่อยู่ของกรรมการ, ชื่อพร้อมเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน พร้อมทั้งชื่อ – ที่อยู่ การระบุสัญชาติ ทั้งจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

3.การยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท หลังจากเมื่อท่านจองชื่อ พร้อมด้วยจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว นายทะเบียนที่กรมได้ส่งให้นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบ โดยท่านสามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารสำหรับแบบจองชื่อนิติบุคคล
 • เอกสาร/สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 • เอกสาร/สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงาน โดยสังเขป

ข้อควรระวัง ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้ครบ เว้นแต่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบัตรที่ต้องลงชื่อในเอกสารรับรองด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

ทำไมต้องใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับสำนักงานบัญชีที่มีบริการครอบคลุม

บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับสำนักงานบัญชีที่มีบริการครอบคลุม

แน่นอนว่าการเข้าใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับสำนักงานบัญชีที่มีบริการครอบคลุมในการรับทำบัญชีร่วมด้วยนั้น จะสามารถช่วยให้ท่านดำเนินงานทางด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้ยุ่งวุ่นวายกับการเดินเอกสารที่น่าปวดหัวได้อีกด้วย

 • สามารถช่วยประหยัดเวลาของเจ้าของกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องเสียเวลาดำเนินเอกสารที่ยาวนานที่ต้องใช้เวลาในการรอคอยคิวของตนเอง รวมถึงการยื่นเอกสารที่อาจจะทำเอกสารบางส่วนตกหล่อ หรือหลงลืมได้ การใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับจดทะเบียนบริษัท จะสามารถช่วยเตรียมเอกสารที่สำคัญได้อย่างมีคุณภาพ
 • บริการรับจดทะเบียนบริษัทจากสำนักงานบัญชีที่ท่านใช้บริการ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ โดยที่ผู้ประกอบกิจการไม่ทราบจากข้อกฎหมายที่กำหนดได้
 • สามารถช่วยวางแผนงาน วางเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารธุรกิจให้มีความเป็นระเบียนเรียบร้อยต่อการค้นหาจากผู้ทำบัญชีของกิจการนั้นๆ จึงถือเป็นตัวชื่อที่สำคัญต่อการบริหารกิจการในระยะยาวได้นั้นเอง
 • ช่วยแบ่งเบาภาระรายเดือนหากท่านได้เข้าใช้บริการจากสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะมีภาระได้แก่  เมื่อท่านได้จดทะเบียนบริษัทเรียบร้อย จะต้องมีการจัดการบัญชีจากผู้ทำบัญชี , การเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี , การปิดงบการเงิน , การยื่นส่งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม , การยื่นภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย (ยื่นแบบ ภงด.1 , ยื่นแบบ ภงด.3 , ยื่นแบบ ภงด.53 , ยื่นแบบ ภงด.54 เป็นต้น) รวมทั้งการยื่นประกันสังคมอีกด้วย
 • ช่วยแบ่งเบาภาระรายปี เช่นการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลช่วงกลางปี , ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลช่วงสิ้นปีปฏิทิน และการจัดเตรียมเอกสารยื่นส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง

 • สถานที่ตั้งของสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัท มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง โดยมีที่ตั้งของสำนักงานที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มีความปลอดภัยทั้งยังสามารถมองเห็นได้ง่าย พร้อมทั้งมีช่องการติดต่อที่สะดวกได้อย่างรวดเร็ว
 • ความซื่อสัตย์ของสำนักงานบัญชี ผู้รับทำบัญชี รวมทั้งผู้รับจดทะเบียนบริษัทที่สามารถปกป้องความลับทางการค้าของผู้เข้าบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้ท่านสามารถมั่นใจต่อการใช้บริการได้อย่างเต็มที่
 • มีความรู้ความสามารถ ทั้งยังมีความชำนาญในการทำเอกสาร ช่วยแนะนำข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการรับจดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถให้คำปรึกษาปัญหาที่ต้องแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้ท่าสามารถตัดสินใจในการเข้าใช้บริการจากสำนักงานบัญชีที่พร้อมให้บริการรับทำบัญชี และรับจดทะเบียนบริษัท ที่จะช่วยให้ท่านดำเนินการทางกิจการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการจัดการเอกสารที่น่าปวดหัวได้อย่างง่ายดาย