ฝอกวงซัน ส่งหนังสือ ‘365 วัน สำหรับนักเดินทาง’ หนุนพุทธทั่วโลก

ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน จัดงานเปิดตัวหนังสือ ‘365 วันสำหรับนักเดินทาง’(ภูมิปัญญาจากคัมภีร์พุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีน) เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาระหว่างเถรวาทและมหายาน ณ วัดฝอกวงซัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา (งานเปิดตัวหนังสือ 356 วันสำหรับนักเดินทาง)

การเปิดตัวหนังสือครั้งนี้ นำโดย พระธรรมาจารย์ซินติ้ง ประธานมูลนิธิพุทธรังษี สถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน รศ.ดร. กนกพร นุ่มทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ตลอดจนนักวิชาการจากประเทศไทยและไต้หวัน เข้าร่วม

พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน

พระมหาอานนท์ อานนฺโท กล่าวว่า ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน ภายใต้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาระหว่างเถรวาทและมหายาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการแปลวรรณกรรมเชิงพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านศาสนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ที่ผ่านมาจึงเชิญคณาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งภาษาจีนและภาษาไทยร่วมแปลคัมภีร์และหนังสือทางพุทธศาสนา โดยหลังจากคัมภีร์ทุกเล่มแปลเสร็จแล้ว ต้นฉบับจะถูกส่งต่อไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน รวมถึงเสนอข้อคิดเห็น จากนั้นจึงปรับแก้อีกครั้ง หากตรวจสอบว่าองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ จึงตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อไปให้พุทธศาสนิกชนสามารถศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน ดำเนินการแปลคัมภีร์ที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร พระสัทธรรมปุณฑรีกสูตร คัมภีร์ 42 บท ปฐมคัมภีร์พุทธศาสนาพากย์จีน และล่าสุด ได้ทำการแปลและตีพิมพ์หนังสือ ‘365 วันสำหรับนักเดินทาง’ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา หลักปรัชญา กวีนิพนธ์ ตลอดจนคำสอนของพระมหาเถราจารย์ซิงหวิน ที่ให้ข้อคิด รวมถึงคติสอนใจสำหรับนักเดินทางและบุคคลทั่วไป

“หนังสือ 365 วันสำหรับนักเดินทาง เป็นหนังสือเล่มแรกในโครงการแปลชุดวรรณกรรมคำสอนฝอกวงซัน(佛光山教義叢書 ของศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี ดังนั้น เพื่อให้หนังสือดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงได้จัดงานเปิดตัวในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนาและปรัชญาจีน อันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งวรรณกรรมและวัฒนธรรมจีน”

รศ.ดร. กนกพร นุ่มทอง

ขณะที่ รศ.ดร.กนกพร ในฐานะผู้แปลหนังสือเล่มนี้ เผยว่าด้วยประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับจีนโบราณที่ศึกษามามีความคิดว่าการแปลอาจไม่ยากและใช้เวลาไม่นาน โดยร่วมกับ ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทว่าความจริงกลับใช้เวลานานถึง 2 ปี เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับทั้งประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และวรรณคดี

ผศ.ดร. เกวลี เพชราทิพย์

“สิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเป็นการนำต้นฉบับภาษาจีนที่คัดสรรอย่างประณีตมาร้อยเรียงไว้ให้ผู้อ่านได้ใช้เตือนตน รวมถึงเป็นเครื่องจรรโลงใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม โดยครอบคลุมทั้งปรัชญา พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ข้อเขียนเบ็ดเตล็ด เนื้อหาเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกทางปัญญาอันทรงคุณค่าในวัฒนธรรมจีน”

รศ.ดร.กนกพร เสริมว่า หลังจากทำการแปลหนังสือเล่มนี้ รู้สึกชอบบทวันที่ 27 สิงหาคมเป็นพิเศษ โดยเป็นเรื่องราวของ ตู้ฝู่ ผู้แสวงหาความสันโดษและได้พบกับเพื่อนที่ห่างหายมานาน จึงสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดเป็นความสุขอย่างมาก ทว่าความสุขนั้นต้องหยุดลง เมื่อรับรู้ว่าวันพรุ่งนี้ต้องลาจากกันอีกครั้ง ทำให้เขาตกตะกอนความคิดว่าชีวิตนั้นมีทั้งการพบและการจากลา ซึ่งผู้อ่านสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

นอกจากนี้ เป้าประสงค์ของหนังสือยังต้องการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้อ่าน โดยมีเนื้อหาภาษาจีนควบคู่ไปกับบทแปลภาษาไทย ทำให้สามารถอ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการแปลภาษาได้ พร้อมกันนี้ยังแปลโดยยึดตามต้นฉบับ ส่วนที่เป็นร้อยแก้วก็ถอดเป็นร้อยแก้ว ส่วนใดที่เป็นร้อยกรองก็ถอดเป็นร้อยกรอง รวมถึงทําเชิงอรรถอธิบายในส่วนที่จําเป็น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอีกทางหนึ่ง

ด้าน อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและวัฒนธรรมจีน หนึ่งในผู้ร่วมงาน กล่าวว่า แม้หนังสือมีชื่อว่า 365 วัน ทว่าเนื้อหาในหนังสือนั้นมี 366 วัน เพราะมีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ด้วย รวมถึงเนื้อหาที่คัดสรรมีทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว ฉะนั้นบางวันจึงมีหลายตอน ทั้งยังมีภาพประกอบสวยงามที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ดีขึ้น ถือเป็นหนังสือที่น่าอ่านและมีคุณค่าเล่มหนึ่ง

“ดีใจมากที่รู้ว่าศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน ทำการแปลหนังสือ 365 วัน สำหรับนักเดินทาง นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญสำหรับวงการนักแปลคัมภีร์พุทธศาสนา และหวังว่าสักวันหนึ่งมหายาน เถรวาท และวัชรยาน จะสามารถรวมกันโดยอาศัยศูนย์แปลฯ แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยง”

ด้วยปณิธานขององคาพยพด้านพุทธศาสนาของพระมหาเถราจารย์ซิงหวิน และศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงได้แปลหนังสือ 365 วัน สำหรับนักเดินทางเล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศ ประหนึ่งสะพานเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเข้าเป็นครอบครัวชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่  ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประโยชน์สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันต่อไป