ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ กรกฎาคม 2559

ศิลปวัฒนธรรม ต้อนรับ “เข้าพรรษา”
ชวนไปหาคำตอบจาก “ภาพจิตรกรรมปริศนา”
ที่วัดปทุมวนาราม วัดธรรมยุตที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
แต่เหตุใดภาพจิตรกรรมกลับเขียนภาพพระโพธิสัตว์แบบมหายาน, ลัทธิตันตรยาน
และอ้างอิงกับ “หลักพระธรรมกาย” ของฝ่ายมหายาน
หาคำตอบและความหมายที่ซ่อนไว้ใน “ภาพจิตรกรรมปริศนา”
ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมหายานแต่ตีความตามคติเถรวาทได้
จึงแฝงนัยยะเกี่ยวกับพุทธปรัชญาและเรื่องส่วนพระองค์อย่างแยบคาย

และบทความน่าสนใจอื่นๆ
• รัฐบาลสมัยรัชกาลที่ 5 กับการค้าเหล้าเถื่อนในกรุงเทพฯ
• พระราชพิธีตัดไม้ข่มนาม ในสงครามปราบเจ้าอนุวงศ์
• 150 ปีชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์
• พิธีมอญ – “อะล็องอะโหล่น” เวรย่อมระงับด้วยการส่งเวร