การเมืองเรื่องสงฆ์ : “กฎพระสงฆ์” สมัยรัชกาลที่ ๑ จากมุมมองนิติศาสตร์ และฆราวาสนิยม

ปกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับกรกฎาคม ๒๕๖๐

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ชวนติดตาม “กฎพระสงฆ์” ของปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมพิจารณานัยทางการเมือง เกี่ยวกับพระราชอำนาจและความชอบธรรม ตามคติความเชื่อเรื่อง “ธรรมราชา” ที่กษัตริย์และราชสำนักใช้ยึดถือเป็นอุดมการณ์หลักในการปกครอง ผ่านการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์และผลงานทางวิชาการ

และบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

ปริศนาพระบรมรูปเขียนรัชกาลที่ ๕ ที่คนไทยไม่เคยเห็น

เงินเดือน หรือ “เงินบรรดาศักดิ์” สำหรับเจ้าผู้ครองเมืองประเทศราชล้านนา

เมื่อท่านพุทธทาสอยากเป็นนักโบราณคดี พระสงฆ์ผู้ท้าทายโปรเฟสเซอร์เซเดส์

ความคิดทางการเมืองของ อาจารย์เสน่ห์ จามริก ผู้สร้าง “รัฐศาสตร์ศึกษา”