จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “สามก๊ก” ที่เก่าที่สุดในกรุงเทพฯ

สวนมิสสกวันและเก๋งจีนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อมีการบูรณะพระอารามพระเชตุพนฯ ครั้งรัชกาลที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๔ ดังปรากฏในโคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงบันทึกถึงการสร้างสวนมิสสกวันและเก๋งจีน และในโคลงดั้นเรื่องเดียวกันนี้  ยังทรงพระนิพนธ์ไว้ด้วยว่าในเก๋งจีนแห่งนี้ได้จ้างช่างชาวจีนมาวาดเรื่อง “สามก๊ก” อันแปลกต่างไปจากภาพจิตรกรรมอื่นๆ ภายในวัดนี้ ดังความในโคลงดั้นบทถัดมาว่า

 เครือจีนจ้างเจ๊กแต้ม        ติดรจิต อุไรฤๅ
ผนังวาดสามก๊กรบิล          บ่ายย้าย
เรื่องจีนรูปจีนพิศ              แผกแยก เยี่ยงพ่อ
แปลกฝรั่งห่อนคล้ายเยื้อง    อย่างปาง ฯ

และสันนิษฐานว่าภาพจิตรกรรมเรื่องสามก๊กชุดนี้วาดขึ้นพร้อมกับการสร้างเก๋งจีนและสวนมิสสกวัน ในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๓๗๔

ร่องรอยจิตรกรรมเรื่องสามก๊ก ที่เก๋งจีน สวนมิสสสกวัน วัดโพธิ์

ดังนั้นจิตรกรรมเรื่องสามก๊กที่เก๋งจีนในสวนมิสสกวันวัดพระเชตุพนฯ จึงน่าจะมีอายุเก่าแก่ที่สุดในบรรดาศิลปกรรมจีนเรื่องสามก๊กทั้งหมดที่พบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป