สืบที่มาของขนมกะละแม กับร่องรอย “กะละแมสงกรานต์” แบบมอญ ชื่อ “กวาญย์ฮะกอ”

กะละแมเป็นขนมประจําเทศกาลหนึ่งในประเพณี 12 เดือนของมอญท … อ่านเพิ่มเติม สืบที่มาของขนมกะละแม กับร่องรอย “กะละแมสงกรานต์” แบบมอญ ชื่อ “กวาญย์ฮะกอ”