การไม่กินเนื้อสัตว์เป็นลัทธิ? คนไม่กินเนื้อสัตว์เป็นสาวก?

การไม่กินเนื้อสัตว์เป็นลัทธิ?

คนไม่กินเนื้อสัตว์เป็นสาวก?

ใช้ภาษาให้มี”ศิลปวัฒนธรรม”หน่อยดีไหม?

Piyapong Vongkovit


(จากข้อความแสดงความเห็นใต้ข่าวเรื่อง สาวกลัทธิวีแกน ‘คอสฯ เป็นบาร์บีคิว’ ประณามการบริโภคเนื้อสัตว์”) 


ตอบ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ลัทธิ” ไว้ว่า

“น. คติความเชื่อถือ ความคิดเห็น และหลักการ ที่มีผู้นิยมนับถือและปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมา เช่น ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิชาตินิยม ลัทธิทุนนิยม. (ป. ลทฺธิ ว่า ความเห็น, ความได้).”

การไม่กินเนื้อสัตว์ ของคนกลุ่มนี้ (veganism) มีคติความเชื่อเรื่องของ “ความดีงาม” อยู่เบื้องหลัง มิใช่เรื่องของความชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงออกมาประณามคนที่ไม่ปฏิบัติอย่างเดียวกัน เนื่องจากคนเหล่านั้นมิได้ปฏิบัติตาม “หลักการ” ของความดีงามที่พวกเขาตั้งขึ้น พฤติการณ์เช่นนี้ย่อมมีลักษณะเป็น “ลัทธิ” อย่างหนึ่งตามความหมายที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายเอาไว้

ส่วนคำว่า “สาวก” นั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “น. ศิษย์ของศาสดา. (ป.; ส. ศฺราวก).” ในกรณีนี้ก็หมายถึงผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักการของลัทธินั่นเอง

จากหลักการข้างต้น แอดมินเห็นว่า คำทั้งสองที่ถูกนำมาใช้ไม่น่าจะมีปัญหา ถึงแม้ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าไม่มี “ศิลปวัฒนธรรม” ก็ตาม